Woningdelen, verkamering en Omzettingsvergunning
Het is verstandig om u er vooraf van te vergewissen of uw woning voldoet aan de Geluid eisen.


Vergunningsaanvraag en de Geluidseisen 

Het exploiteren van een woning voor kamerverhuur is niet zomaar
toegestaan. Als een zogenoemde omzettingsvergunning ontbreekt, krijgen
huurders en verhuurders een brief van de gemeente met een aankondiging
dat een omzettingsvergunning moet worden aangevraagd of de kamerhuur
moet worden gestaakt en ontruiming kan volgen.

 In verschillende Gemeenten is per 1 januari 2016 een nieuwe
regelgeving over omzettingsvergunningen in werking getreden. Het is
daarom tijd om nog eens te kijken naar de omzettingsvergunning en de
privaatrechtelijke gevolgen van het ontbreken daarvan. Het omzetten
van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte brengt intensievere
bewoning met zich mee en daarmee vaak geluidsoverlast. Door het
realiseren van het vereiste geluidsisolatieniveau wordt dit zoveel
mogelijk voorkomen.Het is afhankelijk van de constructie van de
woning, welke isolatiemaatregelen genomen moeten worden om te voldoen
 aan de gestelde geluidseisen.

Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte brengt intensievere bewoning met zich mee en daarmee vaak geluidsoverlast. Door het realiseren van het vereiste geluidsisolatieniveau wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

Voorwaarden

Voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, moet worden voldaan aan deze voorwaarden op het gebied van geluidsisolatie:

 • De geluidsisolatie tussen de om te zetten woning en de omliggende woningen heeft een luchtgeluidisolatie (DnT,A,k) en een contactgeluidisolatie (LnT,A) die maximaal 5 dB minder is dan de waarde voor nieuwbouw woningen Bouwbesluit 2012, deze eis is dan een vergelijkbare eis met die voor logiesfuncties. De eis voor nieuwbouw woningen voor woningscheidende vloeren en – wanden volgens het Bouwbesluit 2012 afdeling 3.4, art. 3.16 en 3.17, is een luchtgeluidisolatie (DnT,A,k) van groter of gelijk aan 52 dB (komt overeen met de oude Ilu;k eis van 0 dB) en een contactgeluidsisolatie (LnT,A ) van kleiner of gelijk aan 54 dB (komt overeen met de oude Ico eis van + 5 dB). 


  Toelichting

  Het is afhankelijk van de constructie van de woning, welke isolatiemaatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de gestelde geluidseisen. In de omzettingsvergunning richt de geluidisolatie zich met name op de woningscheidende vloeren omdat deze vaak het zwakke element zijn. Een deel van de woningen voldoet echter ook volledig aan de gestelde eisen. Generieke maatregelen of richtlijnen die aangeven bij welke woningen, of wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen niet worden benoemd. Dit blijft afhankelijk van de specifieke situatie en zal daarom altijd per woning moeten worden beoordeeld. 

  Kijk op 

  www.omzettingsvergunning.nl

  voor meer informatie.
  Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) heeft alle expertise in huis om een geluidsmeting
  uit te voeren en kan u adviseren over de benodigde maatregelen voor de vergunningsaanvraag.